Řád půjčovny

 1. Provozovatelem půjčovny a servisu EBT SKIRENT SKISERVICE je firma East Bohemia Trading, s.r.o., IČ: 25964798, dále jen „pronajímatel“.

 2. Zapůjčené sportovní vybavení je definováno na daňovém dokladu, který obsahuje seznam zapůjčeného sportovního vybavení dále jen „vybavení“, celkovou cenu půjčovného dále jen „půjčovné“ a termín zapůjčení.

 3. Nájemce je odpovědný za veškeré zapůjčené vybavení, které je uvedeno na daňovém dokladu.

 4. Vzájemné vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem se řídí tímto půjčovním řádem a Občanským zákoníkem. Ceny půjčovného se řídí aktuálním ceníkem, který je vyvěšen na viditelném místě v půjčovně.

 5. Nájemce je povinen uvést pronajímateli pravdivé informace pro seřízení vázání na vybavení. Seřízení vázání provádíme ručně dle tabulek vypínacích sil.

 6. Půjčovné je splatné před převzetím vybavení.

 7. Nájemce zaplacením půjčovného potvrzuje, že si vybavení prohlédl, že mu je známo v jakém je stavu a že neshledal žádné závady bránící v používání vybavení.

 8. Nájemce je povinen používat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno, přičemž je povinen dbát, aby nebylo poškozeno událostmi, které mohl předvídat (např. je zakázáno lyžovat v terénu, kde není souvislá sněhová pokrývka, jízda po kamenech na sjezdové trati, jízda po sypané silnici, odkládání lyží do sněhu - zabodnuté patky, sušit lyžařskou obuv na tepelných zdrojích nebo v jejich bezprostřední blízkosti, kde hrozí nebezpečí tepelného poškození, apod.).

 9. Nájemce je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke ztrátě či odcizení vybavení. V případě krádeže nebo ztráty vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli aktuální pořizovací cenu ztraceného vybavení.

 10. V případě částečného poškození a v případě ztráty jakékoliv části vybavení je nájemce povinen uhradit náklady spojené s jejím uvedením do původního stavu. V případě úplného znehodnocení vybavení nebo její části je nájemce povinen uhradit pronajímateli aktuální pořizovací cenu poškozeného vybavení.

 11. Nájemce je povinen vrátit vybavení v místě jeho převzetí, v dohodnutém termínu a ve stavu přiměřeném opotřebení, které odpovídá řádnému využívání po dohodnutou dobu v souladu s účelem, jemuž je určeno. Vybavení je nutno vrátit očištěné od sněhu a hrubých nečistot. V opačném případě je nájemci účtován poplatek 200,- Kč.

 12. Při předčasném vrácení vybavení nevzniká nájemci nárok na vrácení části nájemného.

 13. Nevrátí-li nájemce půjčené vybavení nejpozději do skončení doby zápůjčky, která je patrná z dokladu o zaplacení půjčovného, je pronajimatel oprávněný doúčtovat nájemci cenu půjčovného, která se řídí aktuálním ceníkem.

 14. Vybavení není pojištěno proti ztrátě nebo zničení.

 15. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené zapůjčeným vybavením, na vlastním majetku nájemce ani na movitých i nemovitých předmětech jiných osob. Pronajímatel také nenese žádnou odpovědnost za zdraví nájemce či jiných osob po celou dobu výpůjčky.

 16. Podpisem dokladu za zapůjčené vybavení souhlasíte bez výhrad s našimi podmínkami. Nájemce na dokladu svým podpisem potvrdí převzetí vybavení.

Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny půjčovního řádu.

Platnost půjčovního řádu od 15.12.2020